බැනරය1

සමාගම් පුවත්

  • සමාගම් පුවත් සහ තොරතුරු

    සමාගම් පුවත් සහ තොරතුරු

    1. පසුගිය 2021 දී, සමස්ත සමාගමේ නොපසුබට උත්සාහය තුළින්, සමාගම පළාත් පාලන ආයතනය විසින් හඳුනාගෙන නැවත තරු ව්‍යවසාය සහ විශ්වාසනීය ව්‍යවසාය යන නාමය දිනා ගෙන ඇත.අපි නොපසුබට උත්සාහයන් දරන අතර වඩා හොඳ කාර්ය සාධනයක් සඳහා උත්සාහ කරන්නෙමු....
    වැඩිදුර කියවන්න